Kredyty i pożyczki

Kategorie Blogroll:

Oszczędzaj w banku

Banki prowadzą szereg czynności bankowych. Do jednej z nich należy prowadzenie rachunków lokat terminowych. Rachunki lokat, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz szkolnych kas oszczędnościowych. Umowa lokaty może być zawarta w placówce będącej oddziałem banku. Możliwe jest także założenie lokaty poprzez bankowość elektroniczną banku, w którym prowadzony jest rachunek bieżący. Zasady udzielania lokat określa każdorazowo bank w regulaminach, które zazwyczaj stanowią załącznik do umowy lokaty (podobnie jak tabela opłat i prowizji). Umowę może zawrzeć zarówno rezydent, czyli osoba fizyczna mieszkająca na terenie Polski, jak również nie rezydent – osoba mająca miejsce zamieszkania poza krajem. Banki również określają minimalną kwotę, na jaką zawierana jest dana lokata. Często też od wysokości wkładu zależy wysokość oprocentowania lokaty. Okres umowny również jest narzucany przez bank, jedynie dla bardzo wysokich wkładów pieniężnych banki przewiduję negocjacje oprocentowania i terminu, na jaki zawierana jest umowa lokaty. Środki pieniężne zgromadzone na lokacie są zabezpieczone zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Depozyty, których wartość jest niższa niż 100 000 euro, gwarantowane są w całości.

Copyright @ 2010 Kredyty i pożyczki